بعد از مدت ها، نسخه نهایی کار عامل آماده شد.

نسخه اولیه و بتای نرم افزار کار عامل، پس از  از تست های اولیه، تست دیتای بزرگ، تست فشار درخواست بالا و امنیت، تبدیل به نسخه نهایی شده و آماده سفارش می باشد.