بروز رسانی جدید نرم افزار کار عامل شامل تغییرات بنیادی در مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM است.

برخی از این تغییرات :

  • ثبت سفارش با جزئیات بیشتر
  • پرادخت آنلاین سفارش در صورت نیاز
  • نمایش نمودار وضعیت آماده سازی هر فاکتور بصورت درصدی و مقداری
  • نمایش وضعیت آماده سازی هر آیتم بصورت جداگانه
  • امکان اضافه کردن تصویر مشتری در صورت نیاز
  • امکان اضافه کردن مکان دقیق آدرس بوسیه نقشه گوگل