نرم افزار خشکشویی

بروز رسانی جدید نرم افزار خشکشویی کار عامل.
در نسخه جدید نرم افزار کار عامل علاوه بر تغییر چهره و قالب در برخی بخش ها، امکانات گزارشی و عملیاتی بیسیاری به برنامه اضافه شده است. برخی از این تغییرات :

 • تغییر عمده در بخش پذیرش و صدور قبض از جمله امکان تغییر قیمت های پیش فرض بدون مراجعه به مدیریت.
 • چاپ قبض مخصوص راننده ها (ورود یا خروج)
 • امکان تعیین راننده ها، محدوده زمانی ارسال و...
 • تفکیک سریع تر البسه و آیتم های فوری ، اکسپرس و... از عادی
 • توجه ویژه برای کارجمع کن و کارکنان عملیاتی جهت انجام آیتم های فوری 
 • اضافه شدن روش جدید ارسال پیامک با استفاده از صف. (درصورتی که پیامک به هر دلیلی ارسال نشد، در صف بعدی ارسال خواهد شد)
 • اضافه شدن نوار وضعیت در فاکتور در بخش های تخصیص، پردازش، کارجمع کن و تحویل
 • بروز رسانی لیست سفارش و افزایش سرعت و بهینه سازی
 • بروزرسانی جدید سیستم رزرو و محل های نگهداری مثل کانویر، سبدها و...
 • امکانات جدید به گزارش آیتم ها و جزئیات دقیقتر
 • نمودار های جدید در داشبورد حسابداری
 • امکانات جدید به گزارش مشتریان و تامین کنندگان. تشخیص مشتریان خوب با تنظیمات دلخواه،‌تشخیص مشتریان غایب و...