سیستم کالرآیدی و ویپ

امکان اتصال به کالر آیدی و حتی VOIP در نسخه جدید نرم افزار کار عامل با توجه به درخواست متعدد مشتریان.
این امکان در نسخه کاردان به بالا قابلیت فعال شدن دارد.
با فعال شدن کالر آیدی در کارعامل شما میتوانید :

  • اسم و مشخصات تماس گیرنده را مشاهده کنید.
  • لیست فاکتور های مشتری یا تامین کننده در حال تماس را ببینید
  • کنترل کامل روی تماس های ورودی و حتی خروجی داشته باشید
  • تاریخچه تماس های ورودی و خروجی را مشاهده کنید